Order ticket
Morse Telegraph Device

Morse Telegraph Device
Gosudarstvenniy Soyuzniy Losinoostrovskoy Electrotekhnicheskiy Zavod imeni F.E. Dzerzhinskogo USSR, 1940 y.

Morse Telegraph Device 1940, USSR Made at Gosudarstvenniy Soyuzniy Losinoostrovskoy Electrotekhnicheskiy Zavod imeni F.E. Dzerzhinskogo.